Сподели в:

Политики за борба с корупцията

ПОЛИТИКИ за борба с корупцията на ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН 

Съдържание

1. Какво обхваща вашата политика? .................................................. ............................. 3

2. Фирмени политики.............................................. .................................................. ...... 3

3. Кой е обхванат от политиката? ......................................... .................................. 3-4

4. Определение за подкуп …………………. .................................................. 4

5. Какво е и кое не е приемливо ......................................... ........................ 4-6

а. Подаръци и гостоприемство ............................................... ................................ 4-5

б. Плащания за улесняване и откази .............................................. .... 5-6

в. Политически принос ................................................ ................................ 6

д. Благотворителни вноски ................................................ ........................... 6

6. Отговорности на служителите .............................................. ........................................ 6

7. Какво се случва, ако имам нужда да изразя загриженост/съмнение… ............... 7-8

а. Как да предизвикаме внимание…………………………………. ............................... 7

б. Какво да направите, ако станете жертва на подкуп или корупция ... 7

в. Защита ................................................. ............................................. 7-8

8. Обучение и комуникация ............................................. .................................... 8

9. Водене на записи .............................................. .................................................. ......... 8

10. Мониторинг и преглед ............................................. ......................................... 8

1. Какво обхваща нашата политика?1.1 Тази политика за борба с корупцията и подкупите се приема за определяне на отговорностите на ЮВИ ЮНАЙТЕ ВИЖЪН (или фирмата) и тези, които работят за нея по отношение на спазването и поддържането на нулева толерантност към подкупи и корупция.1.2 Тя е създадена за да действа като източник на информация и насоки за работещитев ЮВИ ЮНАЙТЕ ВИЖЪН. Помага им да разпознаят и да се справят с въпроси, свързани с подкупи и корупция, както и за ясно разбиране на техните отговорности.

2. Политики

2.1 ЮВИ ЮНАЙТЕ ВИЖЪН се ангажира да извършва бизнес в етичен ичестен начин и се ангажира с прилагането и налагането на политики, които гарантиратпредотвратяване на корупция. ЮВИ ЮНАЙТЕ ВИЖЪН има нулева толерантност към подкупи и корупционни дейности. Ние се ангажираме да действаме професионално, справедливо и с почтеност във всички бизнес отношения и взаимоотношения, където и да е в страната, в която работим и в чужбина.

2.2 ЮВИ ЮНАЙТЕ ВИЖЪН ще спазва всички закони, свързани с борбата с подкупите и корупция на територията на Република България и във всички юрисдикции, в които работим. Ние сме обвързани от законите на Република България и от законите на Обединеното кралство, включително Законът за подкупите от 2010 г. по отношение на поведението ни у нас и в чужбина.

2.3 ЮВИ ЮНАЙТЕ ВИЖЪН приема, че подкупът и корупцията се наказват отдо десет години затвор и глоба. Ако се установи, че нашата компания е участвалапри корупционни дейности, може да бъдем подложени на огромни глоби, да бъдем изключени от търгове за обществени поръчки и ще бъдем изправени пред сериозни щети върху репутацията ни. Ние се ангажираме да предотвратяваме подкупите и корупцията в нашия бизнес и да предприемем законните си действия и отговорности сериозно.

3. Кой е обхванат от политиката?

3.1 Тази политика за борба с корупцията се прилага за всички служители (независимо дали са временни, срочни или постоянни), консултанти, изпълнители, стажанти, командирован персонал, домашни работници, случайни, работници, служители на агенция за предоставяне на персонал, доброволци, стажанти, агенти, спонсори или друго лице или лица, свързани с нас (включително трети страни) или с някое от нашите филиали или техните служители, без значение къде се намират (в рамките на Република България или където и да е по света, във или извън Обединеното кралство). Политиката важи и заСлужители, Попечители, Съвети и / или членове на управата на всяко ниво.

3.2 В контекста на тези политики, трета страна е всяко физическо лице или организация или компания, която се среща и работи с нас. Отнася се до действителни и потенциални клиенти, доставчици, дистрибутори, бизнес контакти, агенти, съветници, както и правителството и обществените органи - това включва техните съветници, представители и длъжностни лица, политици и свързани с тях лица.

3.3 Всяка сделка, която нашата компания сключва с трета страна, е предмет на ясен договор и условия, включително специфични разпоредби, които изискват третата страна да спазва минимума стандарти и процедури, свързани с борбата с подкупите и корупцията.

4. Определение за подкуп

4.1 Подкупът се отнася до акта на предлагане, даване, обещание, питане, съгласие, получаване, приемане или привличане на нещо ценно или от предимство, така че да предизвика или повлияе на действие или решение.

4.2 Подкупът се отнася до всяко стимулиране, награда или предмет / стойностна вещ, предложени на друго физическо лице, за да се получи търговско, договорно, регулаторно или лично предимство.

4.3 Подкупът не се ограничава до акта за предлагане на подкуп. Ако физическото лице е на приемния край на подкупа и то го приеме, то също така нарушава закона.

4.4 Подкупът е незаконен. Служителите не трябва да участват в никаква форма на подкуп, независимо дали е това е директно, пасивно (както е описано по-горе) или чрез трета страна (като агент или посредник). Те не трябва да подкупват държавен служител никъде по света. Те не трябва да приемат подкупи под каквато и да е форма и ако не са сигурни дали нещо е подкуп или подарък или акт на гостоприемство, те трябва да потърсят допълнителен съвет от мениджър в компанията, или от мениджър по съответствието.

5. Какво е и кое НЕ е приемливо

5.1 Този раздел от политиката се отнася до 4 области: • Подаръци и гостоприемство. • Плащания за улеснение • Политически принос. • Благотворителни вноски.

5.2 Подаръци и гостоприемство.

ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН приема нормални и подходящи жестове на гостоприемство или подаръци (независимо дали е дадено или получено от трети страни), стига даването или получаването на подаръците да отговарят на следните изисквания:

а. То не е направено с намерението да се повлияе на страната, на която са дадени, за да се получи или възнагради запазването на бизнес или бизнес предимство, или като изрична или мълчалива размяна на облаги или облаги.

б. Не е направено с предложението да се очаква услуга за връщане.

с. То е в съответствие с местното законодателство.

д. Дава се от името на компанията, а не от името на физическо лице. д. Не включва пари или паричен еквивалент.е. Подходящ е за обстоятелствата (например подаряване на малки подаръци около Коледа или като малка благотворителна кампания за подпомагане на за завършване на големи проекти).

ж. Подаръкът е от подходящ вид и стойност и се дава в подходящ момент, като се има предвид причината за подаръка.

з. Дава се/ получава се открито, а не тайно.

и. Не се прави избирателно на ключов, влиятелен човек, ясно с намерението за прякото им въздействие.й. Не е над определена прекомерна стойност, както предварително се определя от фирмен мениджър за спазване на изискванията (обикновено не надвишава левовата равностойност на 100 £).

к. Не се предлага или не се приема от държавен служител или представител илиполитик или политическа партия, без предварително одобрение на мениджъра по съответствието на дружеството.

5.3 Когато е неподходящо да откажете офертата за подарък (т.е. при среща с физическо лице) от определена религия / култура, които могат да се обидят), подаръкът може да бъде приет, стига да е деклариран на ръководителя на съответствието, който ще прецени обстоятелствата. Ако подаръкът е с висока стойност, но се налага да се получи заради религиозни, културни особености на партньора, фирмата предписва такъв подарък да бъде дарен за благотворителност на подходящи организации с идеална цел.

5.4 ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН  приема, че практиката на даване и получаванена бизнес подаръци варират в различните страни, региони, култури и религии, така че определенията на това, което е приемливо и неприемливо, неизбежно ще се различава за всеки.

5.5 Като добра практика подарените и получени подаръци трябва винаги да бъдат декларирани в съответствие с изискванията на мениджъра по съответствието. Подаръците от доставчиците винаги трябва да се декларират.

5.6 Намерението за правене на подарък/получаването на подарък винаги трябва да е внимателно обмислено. Ако има някаква несигурност, трябва да се потърси съвет от ръководителя на съответствието.

5.7 Плащания за улеснение ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН не приема и няма да прави никакви форми на плащания с цел улесняване на бизнеса си. Ние признаваме, че плащанията за улесняване са форма на подкуп, което включва ускоряване или улесняване изпълнението на държавен служител за рутинна процедура за държавни действия. Ние приемаме, че те са склонни да се търсят от служители на ниско ниво с намерение за осигуряване или ускоряване изпълнението на определено задължение или действие.

5.8 ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН не позволява да се плащат комисиони под формата на kickback или да се приемат такива. Ние приемаме, че кикбеците обикновено се правят в замяна на бизнес полза или предимство.

5.9 ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН разбира, че въпреки стриктната ни политика за борба с плащания за улеснение, служителите могат да се сблъскат със ситуация, при която при избягване на плащане за улеснение или друго подобно може да възникне ситуация на риск за личната сигурност на служителя или на семейството му. При тези обстоятелства, трябва да се предприемат следните стъпки:

а. Сведете всяка такава сума до минимум.

б. Поискайте разписка, като уточните сумата и причината за плащането.

в. Създайте запис относно плащането.

д. Докладвайте този инцидент на прекия си мениджър.

5.10 Политически принос ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН няма да прави дарения, независимо дали в брой, в натура или по някакъв начин други средства за подкрепа на политически партии или политически кандидати. Ние приемаме, че това може да се възприема като опит за придобиване на неправомерно бизнес предимство.

5.11 Благотворителни вноски ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН приема (и наистина насърчава) актовете за даряване наблаготворителни организации - независимо дали чрез услуги, знания, време или директни финансови вноски (в брой или по друг начин) - и се съгласява да разкрива всички благотворителни вноски, които прави.

5.12 Служителите трябва да бъдат внимателни, за да гарантират, че благотворителните вноски не се използват за улесняване и прикриване действия по подкуп.

5.13 Ние ще гарантираме, че всички направени благотворителни дарения са законни и етични по места закони и практики и даренията не се предлагат /правят без одобрението на мениджър на съответствието.

6. Отговорности на служителите

6.1 Като служител на ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН вие трябва да сте сигурни, че четете,разбирате и се съобразявате с информацията, съдържаща се в тези политики.

6.2 Всички служители и тези под наш контрол са еднакво отговорни за превенцията,разкриване и докладване на подкуп и други форми на корупция. Те са длъжни да избягватвсякакви дейности, които биха могли да доведат до или предполагат нарушаване на тази политика срещу подкупи.

6.3 Ако имате основание да вярвате или подозирате, че има случай на подкуп или корупция, възникнали или които ще възникнат в бъдеще, което нарушава тези политики, трябва да уведомите мениджъра по съответствието.

6.4 Ако някой служител наруши тази политика, той ще бъде изправен пред дисциплинарни действия и може да се изправи пред тях уволнение за груби нарушения. ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН има право да прекрати всички договорни отношения със служител, ако той нарушава тази политика за борба с подкупите и корупцията.

7. Какво се случва, ако трябва да подам сигнал?

7.1 Този раздел от политиката обхваща 3 области:а. Как да предизвикаме загриженост.б. Какво да направите, ако сте жертва на подкуп или корупция.в. Защита.
7.2 Как да предизвикате загриженост.  Ако подозирате, че във връзка с това има случай на подкуп или корупционни дейности до ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН, вие се насърчавате да изкажете своите притеснения възможно най-рано. Ако не сте сигурни дали дадено действие или поведение може да бъде считано за подкуп или корупция, трябва да говорите с прекия си ръководител, мениджър по съответствието, директор или ръководител на управление и/или ръководител по правни въпроси.

7.3 ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН ще запознае всички служители с процедурите за подаването на сигнали, така че служителите да могат да изразят безпокойството си бързо и поверително.

7.4 Какво да направите, ако сте жертва на подкуп или корупция. Ако ви бъде предложен подкуп трябва да съобщите на своя мениджър по съответствието възможно най-бързо. Този сигнал може да се отнася за всеки, за който разберете че моли за подкуп или подозирате, че очаква да даде/получи подкуп в близко бъдеще или ако имате основание да смятате, че вие сте жертва на поредната корупционна дейност.

7.5 Защита. Ако откажете да приемете или предложите подкуп или съобщите за притеснение, свързано с потенциални действия на подкуп или корупция, ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН разбира, че може да се чувствате притеснени за потенциалните последствия. ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН ще подкрепя всеки, който изрази съмнения добросъвестно в хармония с тази политика, дори ако разследването установи, че те са сгрешили.

7.6 ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН ще гарантира, че никой не претърпява лошо третиране в резултат на отказ да приеме или предложи подкуп или други корупционни дейности или защото този служител съобщава за съмнение във връзка с потенциални действия свързани с подкуп или корупция.

7.7 Лошото третиране се отнася до уволнение, дисциплинарни действия, свързани със съмненията, които е изразил служителя.

7.8 Ако имате основание да смятате, че сте били подложени на несправедливо отношение в резултат на: загриженост или отказ да приеме подкуп, трябва да информирате прекия си ръководител или мениджъра по съответствието веднага.

8. Обучение и комуникация

8.1 ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН ще осигури обучение по тази политика като част от въвеждането в работния процес за всички нови служители. Служителите също ще получават редовно и съответно обучение за това как да се придържат към тази политика и всеки ще бъде помолен да е наясно, че съобразяването с тези политики са през цялото време, в което той има отношения с фирмата.

8.2 Политиката за борба с подкупите и корупцията и нулева толерантност на ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН ще бъде ясно обявявана на всички доставчици, изпълнители, бизнес партньори и всички трети страни в началото на бизнес отношенията, ако е уместно, и след това.

8.3 ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН ще осигури подходящо обучение за борба с подкупите и корупцията на служители и др., където се чувства, че техните знания не са достатъчни по тези политики. Като добра практика всички бизнеси трябва да осигурят на своите служители обучение за подкупи, когато има потенциален риск да се сблъскате с подкуп или корупция по време на работни дейности.

9. Водене на записи

9.1 ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН ще съхранява подробни и точни финансови записи и щеда има подходящ вътрешен контрол, който да служи като доказателство за всички извършени плащания. Ние ще декларираме и съхраняваме писмена документация за сумата и причината за гостоприемство или за приети подаръци,и дават, и разбират, че подаръците и актовете на гостоприемството подлежат на преглед от ръководството.

10. Мониторинг и преглед

10.1 Мениджърът за съответствие на ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН отговаря за мониторинга на ефективността на тази политика и ще прави преглед на прилагането й редовно. Тойще оцени неговата годност, адекватност и ефективност.

10.2 Системите и процедурите за вътрешен контрол са предназначени за предотвратяване на подкуп и корупция и подлежат на редовни проверки, за да се гарантира, че те са ефективни на практика.

10.3 Всяка нужда от подобрения ще бъде приложена възможно най-бързо. Служителите сенасърчават да предоставят своите отзиви за тази политика, ако имат някакви предложения за това как може да се подобри. Този тип обратна информация трябва да бъде адресиран до ръководителя на съответствието.

10.4 Тази политика не е част от трудовия договор на служителя и ЮВИ ЮНАЙТЕД ВИЖЪН може да го измени по всяко време, така че да подобри неговата ефективност с цел борба с подкупите и корупцията.

 

 

Красимир Йорданов - управител

Нагоре